Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem is een echt Nederlandse ontwikkeling. Er is gekozen om de beoordeling te starten vanuit een principe gedreven norm. Transacties moeten juist en volledig worden geregistreerd, aantoonbaar betrouwbaar worden bewaard en de rapporten en queries moeten inzicht geven in de hoofdstromen van de verkopen en de bijzondere transacties. De kwaliteit van het oordeel van de aanvrager en de aangeleverde bewijzen wordt namens de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen getoetst door een externe auditor. Deze benadering is eigenzinnig te noemen als men kijkt naar normering en oplossingen die men elders in de wereld hanteert. Regelmatig nemen wij u mee in de ontwikkelingen buiten Nederland.

In Duitsland is in december 2016 een wet aangenomen waardoor met ingang van 2020 gecertificeerde kassa’s verplicht worden. De hieraan ten grondslag liggende regels zijn nu nog niet bekend. De huidige regels, uitgevaardigd in 2010, gelden onverkort in de periode tot 2020. In de periode 2017 – 2019 voldoen afrekensystemen met het Nederlandse Keurmerk Betrouwbaar Afrekensystemen aan de basisvereisten in Duitsland.

Duitsland kiest voor gecertificeerde kassasystemen vanaf 2020

Heel recent, op 28 december 2016, heeft de Bundestag, het parlement van de Bondsrepubliek Duitsland, wetgeving aangenomen. Deze wetgeving geeft aan het Bundesministerium der Finanzen (BMF) bevoegdheden om wetsvoorstellen te schrijven om met ingang van 2020 gecertificeerde afrekensystemen verplicht te stellen en de handel in niet gecertificeerde afrekensystemen te verbieden. De details van de eisen aan gecertificeerde afrekensystemen en de wijze van certificeren zijn nu nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat het parlement de strijd van het BMF tegen fraude met behulp van kassa’s nu (in 2016) wél steunt. Eerder kregen de door het BMF voorbereide wetsvoorstellen niet voldoende steun in de Bundestag. Verschillende bondsstaten waren niet geporteerd van de verregaande maatregelen. Die wetsvoorstellen waren nochtans gebaseerd op een uitvoerige studie naar risico’s van omzetverzwijging, een vergelijking tussen verschillende maatregelen en de ontwikkeling van zowel een technisch concept als wetgeving.

Het BMF werd in 2009 niet gesteund in de poging tot wetgeving. Toch kon het BMF 2010 al wel regels voorschrijven voor de registratie-, bewaar- en informatieplicht van verkoopgegevens die vastgelegd worden met afrekensystemen, taxameters en dergelijke bij directe verkoop aan consumenten. De regels zijn niet bij wet, maar in een ‘schrijven’ van het BMF vastgelegd.

Duitse markt in beweging

Naast alle ontwikkelingen ingegeven vanuit het BMF is ook de markt in Duitsland volop in beweging. Verschillende partijen spelen dan ook in op de ontwikkelingen. INSIKA heeft een technische oplossing beschikbaar voor gebruik in taxameters en afrekensystemen. INSIKA is – of beter gezegd was – de naam van de werkgroep waarin het bedrijfsleven, de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTBkzeg maar het Duitse TNO), en het Bonds-Ministerie van Financiën samen werkten aan de eerder genoemde studie naar effectieve maatregelen en wetgeving. DATEV, een belangrijke organisatie op het terrein van fiscale dienstverlening, kondigt aan dat zij per 1 april 2017 haar dienstverlening uitbreidt met het op betrouwbare wijze bewaren en beschikbaar houden van de transactiegegevens van afrekensystemen. Zij gaat standaards maken voor een inzichtelijke maandelijkse rapportering en voor een interface voor het bewaren en ter beschikking stellen van de detailgegevens uit afrekensystemen.

Heden tot 2020

De regels vervat in het Schreiben ‘Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften’ van het BMF van 26-11-2010, zijn vanaf 1 januari 2017 tot en met 2019 onverkort van kracht. Belastingplichtigen hebben vanaf november 2010 zes jaar de tijd gehad om te zorgen dat hun afrekensystemen aan de regels voldoen. Met ingang van 1 januari 2017 zijn er geen verzachtende overgangsmaatregelen meer.

Tot 2020 moet de belastingplichtige zelf vaststellen dat het afrekensysteem aan de regels voldoet. Er is nog geen toets verplicht en er is geen certificering geregeld. De gegevens van alle verkoop-transacties moeten in detail volledig en onveranderbaar worden geregistreerd, bewaard en digitaal ter beschikking gesteld. Afrekensystemen met het Nederlandse Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem voldoen aan deze basisvereisten.

De verschillen ten opzichte van Nederland in beeld

Er zijn nog een aantal nadere eisen die in Duitsland gelden, die niet opgenomen zijn in de normen voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem.

  • De betaalwijze moet worden geregistreerd. Meer specifiek: contante betalingen en niet contante betalingen moeten te onderscheiden zijn. Het afrekensysteem moet de Duitse belastingplichtige in staat stellen om dit onderscheid te registreren. Het Nederlandse Keurmerk stelt dit niet specifiek verplicht.
  • Het op betrouwbare wijze bewaren gedurende de bewaartermijn van 10 jaar (in Nederland 7 jaar!) moet daadwerkelijk geregeld zijn. Binnen het afrekensysteem of op andere digitale wijze.
  • De verplichting om datastructuur, gebruikers- en programmeerhandleiding bij controle ter beschikking te stellen. Weliswaar moet de belastingplichtige daar voor zorgen, maar de leverancier van het afrekensysteem zal die gegevens moeten leveren.
  • Er moet vastgelegd worden welk afrekensysteem, wanneer en waar in gebruik is. De verplichting kan door belastingplichtige handmatig worden bijgehouden.

Afrekensystemen met het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem voldoen aan de basis vereisten in Duitsland. Aan de nadere eisen kan eenvoudig worden voldaan.

Stichting Betrouwbare Afrekensystemen houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen in Duitsland.

 

De vindplaats:
Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften
INSIKA link naar INSIKA

Bron: Ben, B.G.AM. van der Zwet, 20170213