Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

In 2011 bundelde een groep leveranciers van afrekensystemen haar krachten om in samenwerking met de Belastingdienst de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (SBA) op te richten. In 2012 werd de stichting officieel, en op 7 januari 2013 werden de eerste keurmerken uitgereikt.

 

Waarom een SBA-keurmerk?

Dit keurmerk garandeert dat de transacties die u als ondernemer doet goed worden vastgelegd en bewaard, waardoor uw bank, adviseur en de belastingdienst vertrouwen hebben in uw verkoopgegevens. In het toezicht van de Belastingdienst kan dit tijdwinst opleveren. Daarnaast geeft het ook externe partijen de zekerheid dat uw administratie betrouwbaar is, waardoor de samenwerking soepeler verloopt. Met het SBA-keurmerk toont u niet alleen uw betrokkenheid bij nauwkeurige administratie, maar investeert u ook in een efficiëntere samenwerking en een solide basis voor uw bedrijf.

 

Een kassasysteem in uw bedrijf

Als ondernemer heeft u te maken met vastgestelde fiscale regelgeving. Volgens de wet AWR art52 lid1 moet u alles over uw bedrijf volgens de opgestelde eisen administreren. In de wet staat namelijk het volgende:

“Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, naar de eisen van dat bedrijf, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.”

 

Als u een afrekensysteem voorzien van het keurmerk afrekensystemen heeft, mag u ervan uitgaan dat uw administratie minimaal aan deze belangrijke punten voldoet:

• U bewaart uw transactiegegevens, waarbij een elektronisch journaal in kassa’s alle handelingen vastlegt.

• U kunt de transactiegegevens (re)produceren, waarbij digitale opslag en regelmatige back-ups op een ander medium essentieel zijn.

• De transactiegegevens zijn controleerbaar, met een doorlopende nummering en audittrail voor volledig inzicht.

• U heef inzicht in de instellingen van uw kassasysteem, inclusief wijzigingen in prijzen en btw-percentages.

• U beveiligt uw transactiegegevens om verlies of manipulatie te voorkomen.

• U kunt gegevens aanleveren bij controle, in een leesbaar formaat, op afroep en binnen een redelijke termijn.