Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De Belastingdienst heeft op 5 november 2018 een gedetailleerd Jaarplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit biedt de Tweede Kamer beter zicht op de plannen en in 2020 beter zicht op de prestaties van de Belastingdienst.

Voor het Thema Kassa is het uiterst bemoedigend dat hier een duidelijke taak benoemd is.
In hoofdstuk 2 Uitvoering en Toezicht op pagina 22 onder “Toezicht en fraudeaanpak, Thematisch toezicht” staat: “Naast het toezicht op individuele risicovolle aangiften wordt thematisch toezicht
uitgevoerd…Ook zal er extra aandacht zijn voor het gebruik van zogeheten keurmerkkassa’s (onder andere in de horeca).”

De projectmatige controle van kassa’s met een verhoogd risicoprofiel levert geld op. In 2017 brengt een FIOD onderzoek een kleine 20 miljoen euro belastinggeld op en een project in 2018 nog eens een kleine 4 miljoen euro. In beide gevallen wordt afgesproken dat de controleerbaarheid van de ontvangstverantwoording sterk wordt verbeterd door het gebruik van keurmerkkassa’s. Het gebruik van kassa’s met het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem (KBA) kan personeels- en fiscale fraude helpen voorkómen en als functies frauduleus worden gebruikt kan dat achteraf worden vastgesteld. In november 2018 is weer een toezicht project gestart gericht op het bestrijden van fraude met de vastleggingen van verkooptransacties.

De aandacht voor het gebruik van keurmerkkassa’s is dan ook vooral te zien als een inspanning om fouten in de aangiften te voorkomen. Om te zorgen dat ondernemers zo goed mogelijk worden gefaciliteerd om de aangiften juist, volledig en tijdig in te dienen en te betalen. Het jaarplan (bladzijde 20) zegt dat de Belastingdienst vooraf in het proces wil interveniëren om fouten te voorkomen in plaats van achteraf fouten te corrigeren…Op de eerste plaats wordt ingezet op het samenwerken met partijen in de markt die de administratie van de ondernemer faciliteren. Oogmerk is dat de markt een zoveel mogelijk geautomatiseerde administratieve ‘keten’ creëert. Als in de (boekhoud)software in deze keten gebruik wordt gemaakt van standaarden en van controleregels wordt het bedrijven gemakkelijk gemaakt om fouten in aangiften te voorkomen.”

Wat kan de opdracht in het Jaarplan 2019, het extra aandacht geven aan het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem, betekenen voor SBA en zijn deelnemers?
Op basis van het jaarplan kan verwacht worden, dat de Belastingdienst zijn activiteiten op het gebied van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem verder zal voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Ook het helder en duidelijk aanbevelen als kenmerk van kwaliteit van een kassa in het bedrijfsproces van een ondernemer zal verder worden vergroot.
De vermelding in het Jaarplan betekent ook dat de Belastingdienst nadrukkelijk inzet op het samenwerken met partijen, de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en producenten van kassa software.

Link naar Jaarplan 2019 Belastingdienst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/14/bijlage-2.-jaarplan-2019-belastingdienst