Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Recent onderzoek naar het aanbod van kassasystemen in Nederland wijst uit dat de huidige leveranciers van keurmerk kassa’s 23 procent (19.982 vestigingen) van de markt van computerkassa’s in handen heeft. En het aandeel keurmerk kassa’s is groeiend. De afgelopen maanden hebben drie leveranciers het keurmerk certificaat ontvangen. De huidige 16 keurmerk leveranciers richten zich op de sectoren retail en horeca. Onder de leveranciers die zich uitsluitend op de horeca richten, hebben de keurmerkleveranciers veruit het grootste marktaandeel. Zetten we het aantal keurmerkkassa’s af tegen het totale aantal kassa’s in Nederland, dan is het marktaandeel ongeveer negen procent. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Checkout.nl.

Keurmerk Betrouwbare Afreken Systemen
Sinds 2012 is het keurmerk Betrouwbare Afreken Systemen in het leven geroepen. Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor kassasystemen. In Nederland is bewust de keuze gemaakt voor zelfregulerend optreden in deze sector. Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook zeker voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Een kassa met een Keurmerk biedt zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de netto winst van een organisatie. Checkout.nl biedt een overzicht van alle typen kassasystemen in Nederland bedoeld voor het MKB (zelfstandig ondernemers inclusief franchisenemers) en toont daarbinnen welke het Keurmerk hebben.

Totale markt
De totale markt en de marktaandelen van de diverse kassaleveranciers zijn ingeschat op basis van de meest populaire c.q. de meest verkochte kassasystemen van elke kassaleverancier. Op basis van cijfers afkomstig van diverse bronnen (m.n. Panteia 2015, CBS en KvK) is een inschatting gemaakt van het aantal vestigingen dat gebruik maakt van een kassasysteem. Checkout schat in dat er in Nederland 217.776 vestigingen van bedrijven zijn, waarvan verwacht kan worden dat ze gebruik maken van een kassasysteem (een of meer kassa’s in het bedrijf).

Kasregisters en computerkassa’s
De kassamarkt kent globaal een verdeling tussen kasregisters (eenvoudige, stand-alone kassasystemen, waarin hardware en software zijn geïntegreerd, inclusief een bonprinter) en computerkassa’s (met meer functionaliteiten waarbij software en hardware niet zijn geïntegreerd, wat betekent dat deze in veel gevallen los van elkaar gekocht kunnen worden). Passen we de verdeling tussen kasregisters en computerkassa’s toe op het aantal Nederlandse vestigingen, dan komen we op 130.666 vestigingen (60%) die gebruik maken van kasregisters en 87.710 vestigingen (40%) die gebruik maken van computerkassa’s.

Onderzoek
Het onderzoek heeft zich gericht op kassa’s in gebruik van MKB ondernemers en de positionering van leveranciers. Het onderzoek is uitgevoerd onder leveranciers van kassasystemen in Nederland. Het gaat hierbij om fabrikanten/ontwikkelaars en/of distributeurs/importeurs. Er zijn in totaal 130 kassaleveranciers benaderd en hiervan hebben er 85 (65,4%) de vragenlijst ingevuld. Op basis van deze onderzoeksresultaten en informatie uit andere bronnen is het aanbod van kassasystemen in Nederland in beeld gebracht.

Het complete onderzoek is terug te lezen via de site van Checkout.nl: http://www.checkout.nl/trends-en-ontwikkelingen/marktaandelen.