Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Fraude door middel van kassa verminderen 

 

In het palet aan handhavingsmiddelen heeft Frankrijk in 2016 wetgeving ingevoerd om fraude door middel van kassa’s/afrekensystemen te verminderen.

Doel: het bestrijden van fraude in de BTW.
Object: administratie van BTW-plichtige ondernemers.
Uitgangspunt: de registratie van betalingen door klanten/particulieren voor het leveren van goederen of verrichten van diensten.
Betreft: kassa Software of POS

Afrekensystemen moeten voldoen aan de eis dat de gegevens:

• onwijzigbaar worden vastgelegd (inaltérabilité);
• beveiligd zijn tegen wijzigingen zonder controlespoor (sécurisation);
• in detail bewaard worden op het afrekensysteem (conservation);
• en periodiek op betrouwbare wijze worden gearchiveerd op externe media (archivage).

Er worden wel aanwijzingen gegeven over de maatregelen en de technieken die toegepast kunnen worden, maar er zijn geen technieken of maatregelen voorgeschreven.

Eisen belastingplichtige

De wetgeving brengt voor de belastingplichtige een aantal verplichtingen met zich mee:

De belastingplichtige is verplicht om doorlopend aantekeningen van zijn in- en verkopen bij te houden in een boek met doorgenummerde bladen, zonder blanco regels en zonder doorhalingen. Dat mag uiteraard ook geautomatiseerd plaatsvinden.

Belastingplichtigen die goederen leveren of diensten verrichten aan particulieren en gebruik maken van een afrekensysteem (software of kasregister) moeten vanaf 1 januari 2018 kunnen aantonen dat het afrekensysteem voldoet aan in de wet genoemde betrouwbaarheidseisen.

De belastingplichtige toont aan dat het afrekensysteem aan de eisen voldoet;

• door een certificaat dat verstrekt is door een geaccrediteerd certificerend orgaan. In Frankrijk zijn dat INFOCERT en LNE;
• of door een op naam gestelde verklaring van de installateur van het afrekensysteem.

Het gebruik van een afrekensysteem is niet verplicht. Áls een afrekensysteem wordt gebruikt, dan moet dat een certificaat van conformiteit hebben.
Een weegschaal die ook als kassa gebruikt kan worden valt onder de regeling.
Het deel van de administratieve software dat als kassa fungeert en waarmee verkopen aan particulieren worden geregistreerd valt ook onder de regeling.

Vrijstellingen

Ondernemers die voldoen aan de volgende criteria zijn niet onderworpen aan de plicht om een gecertificeerd afrekensysteem te gebruiken:

• een omzet tot circa € 90.000;
• gebruiker van de forfaitaire regeling in de landbouw;
• het alleen verrichten van voor de BTW vrijgestelde verkopen

Straf

Het verstrekken of gebruiken van een onjuist certificaat of onjuiste verklaring kan bestraft worden met een boete van 45.000 euro of een gevangenisstraf tot drie jaar.

Meer informatie

De bovenomschreven update is gebaseerd op de stand van zaken en regelgeving in Frankrijk eind 2018.
De wet is onderdeel van de administratieve verplichtingen voor de VTA, de BTW. Link naar Code général des impôts – Article 286 (Artikel I 3o bis).
De regels worden toegelicht in bulletin BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704. Link naar Regeling Gecertificeerde Afrekensystemen